Voorwaarden cursusdeelname 2022

Artikel 1 – Verplichting

Bij aanmelding gaat de deelnemer een overeenkomst aan om deel te nemen aan de cursus. Teneinde van cursusdeelname verzekerd te zijn, dient het verschuldigde bedrag binnen de vastgestelde termijn (uiterlijk 15 werkdagen voor de cursusdag) te worden overgemaakt. Zodra de betaling is ontvangen is de aanmelding definitief. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om zonder extra kosten een vervanger te laten deelnemen, mits die voldoet aan de voorwaarden in artikel 1.

Artikel 2 – Annulering

Deelnemers hebben het recht om hun deelname tot 8 werkdagen voor de cursus te annuleren met volledig recht op teruggave van het cursusbedrag, zonder dat daar extra kosten aan zijn verbonden:

  • Bij annulering tot 8 werkdagen voor de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering tot aan de cursusdag zelf is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 3 – Volgorde van aanmelding

De volgorde waarin Maeglink de aanmeldingsformulieren ontvangt is bepalend voor volgorde van plaatsing in de cursus. Wanneer het maximumaantal cursisten voor een cursus is bereikt, worden de overige cursisten op een wachtlijst gezet. Zij krijgen bericht wanneer de volgende editie van de cursus wordt georganiseerd.

Artikel 4 – Minimumaantal deelnemers

Bij minder dan 10 aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd en ontvangen de deelnemers hierover uiterlijk 7 dagen voor de cursusdatum per e-mail bericht. Binnen 14 dagen na dagtekening van deze email wordt het betaalde cursusbedrag teruggestort.

Houd mij op de hoogte