Mediation opgenomen in het coalitieakkoord van Rutte-IV

23 december 2021

Het aantreden van een nieuwe coalitie heeft lang geduurd, maar VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn tot een mooi en stevig akkoord gekomen. Het motto van het nieuwe coalitieakkoord van Rutte-IV luidt: 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'.

Mediation opgenomen coalitieakkoord
“De sterke overheid die wij voor ons zien heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar door inwoners, en herstelt op die manier het vertrouwen.”

Mooie woorden en goed nieuws voor mediation. In het nieuwe regeerakkoord is dan ook te lezen dat het nieuwe kabinet meer gaat inzetten op laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation. Een keuze waar wij uiteraard voorstander van zijn. Hieronder de passage van bladzijde 16 uit het regeerakkoord waarin mediation wordt genoemd.

“We zetten meer in op maatschappelijk effectieve rechtspraak en herstelrecht; laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting, al dan niet in combinatie met partners uit het sociale domein naar het voorbeeld van buurtrechtspraak en ‘mediation’. We beperken het aantal juridische procedures die de overheid voert tegen burgers. We bevorderen dat rechterlijke uitspraken meer worden gepubliceerd.”

In juni dit jaar stuurde de Mediatorsfederatie Nederland al haar nationale stimuleringsplan mediation aan de kabinetsinformateur Mariëtte Hamer en demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker. In dit plan stond onder andere een publiekscampagne als eerste van een zestal belangrijke pijlers genoemd om de bekendheid van mediation in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid verder te vergroten. Mooie en ambitieuze plannen waar wij volledig achterstaan.

Mediation zal de aankomende jaren in Nederland een snelle opmars maken en niet zonder reden: mediation draagt bij aan dejuridisering, een kwalitatief goede en efficiënte wijze van geschiloplossing en een meer pluriforme toegang tot het recht, waarbij partijen (burgers, bedrijven, overheden) in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor het behaalde resultaat. Deze persoonlijke betrokkenheid leidt vaak tot een bevredigende en duurzame oplossing van het geschil, waardoor een beroep op een rechter in veel gevallen niet meer nodig is. Dit leidt tot vermindering van de druk op de rechtspraak en dit is hard nodig gezien de overbelaste rechtspraak.

Wij onderschrijven een overheid die oog heeft voor de menselijke maat van harte en hebben goede hoop dat dit op den duur het vertrouwen zal gaan herstellen in onze rechtstaat. Onze samenleving lijdt momenteel onder de polarisatie en er is een steeds grotere vraag naar verbinding. Het lijkt misschien niet altijd zo, maar ook in conflictueuze situaties is er een gezamenlijk belang. Het is tijd dat we in Nederland weer de verbinding met elkaar aangaan!

#coalitieakkoord #RutteIV #mediation #MfN #herstelbemiddeling #vertrouwen #verbinding

Houd mij op de hoogte